Давидов, Д., В. Мадански, Бp. Маринов. Оптимизиране методиката за оценка по физическа подготовка на държавния изпит на курсанти от НВУ„В. Левски“. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2016 г. с. 214-216. ISSN 2367-7481 (електронно издание).


Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д., В. Мадански, Бp. Маринов. Оптимизиране методиката за оценка по физическа подготовка на държавния изпит на курсанти от НВУ„В. Левски“. Сборник доклади от годишната университетска научната конференция 20-21 октомври 2016 г. Технически редактор: майор Иванка Георгиева. Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», Велико Търново, 2016 г. с. 214-216. ISSN 2367-7481 (електронно издание). . Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2016 г. (214-216), ISSN 2367-7481


 The authors offer an optimized methodology for assessing the physical preparation of cadets of the National Military University "Vasil Levski" of their state exam. The purpose of this methodology is to achieve greater objectivity of assessment and motivate cadets for maximum performance of both the practical and the theoretical part of the exam.
  Доклад
 физическа подготовка,курсанти, държавен изпит.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12663
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/