Ранномодерните университети, властта и обществото


Бузов, Вихрен (2010) Ранномодерните университети, властта и обществото сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.31-48


 В статията се анализират общественото значение на ранномодерните университети в Европа и техните сложни отношения с представителите на властта и обществото.
  Част от книга / Глава от книга
 Ранномодерна епоха, университети, институции на знанието


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  12662
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/