Модерната наука като креативен продукт на европейската култура


Бузов, Вихрен (2010) Модерната наука като креативен продукт на европейската култура сб. „Мрежи и институции на знанието в Ранномодерна Европа”, Доклади от научна конференция, Велико Търново 2010, (Бузов, В. – научен редактор и съставител), Издателство „Абагар”, с.205-231


  Проблемът за произхода на съвременната по дух и характер наука, за обстоятелствата, обусловили нейното революционно развитие в Европа в Ранномодерната епоха, или началото на Новото време, винаги е предизвиквал противоречия в контекста на противопоставянията между интерналистки и екстерналистки обяснения, европоцентризъм и мултикултурализъм, сциентизъм и антисциентизъм. Неговото разрешаване би следвало да се търси чрез изясняване на същността и взаимната връзка на онези специфични духовни и социални фактори, определящи европейския характер на модерното научно познание и ролята на науката като едно от главните средства на европейската икономическа, социална, политическа и културна доминация в световен мащаб. Въпросът за причините на научната революция, започнала през XVII век в Западна Европа е частен случай на по-общия проблем за социокултурната детерминация на научното познание, за мястото на науката в системата на културата. Това определя културологичния характер на проведения в следващите редове анализ, който естествено се опира на синтез на най-плодотворните евристични възможности на философския, социологическия и историческия подходи към темата. Ще бъде обоснована тезата за модерната наука като креативен продукт на културата и специфичните духовни условия на Западна Европа, продукт, който не би могъл да се появи в този вид и с тези многопосочни ефекти никъде другаде по земното кълбо. В този контекст предстои да бъде тематизирана и хипотезата за възникването на модерната наука в Европа като ранна предпоставка на настоящите процеси на глобализация, доколкото те са свързани с неимоверното ускоряване на научния и технологичния прогрес в перспективата на целия свят. Не по-малко е тяхното значение и за разделянето на този свят на център и периферия, при което във втората област попадат страни като нашата от региони, изоставащи, в една или друга степен, в развитието на науката и иновациите.
  Част от книга / Глава от книга
 Модерна наука, научна революция, Европа


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  12661
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/