За музикалната грамотност на самодейния хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, кн. 1-2, с.141-147. Print ISSN 1310-358X


Славова, Цветелина (2001) За музикалната грамотност на самодейния хор. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, кн. 1-2, с.141-147. Print ISSN 1310-358X "Педагогически алманах" Кн. 1,2, с. 141-147


 Статията е свързана с проблема за музикалното ограмотяване на самодейния хор като важна предпоставка за постигане на високо художествено ниво. Етапите, осъществяващи музикалното ограмотяване, са представени в следния ред: овладяване на нотите, изграждане на ладов и интервалов усет, запознаване с основните понятия на хармонията, полифонията и музикалните форми
  Статия
 самодейност, самодеен хор, музикално ограмотяване, ладов усет, интервалов усет


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1266
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/