Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание.


Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание. -София: Сиела; 2006, 287 с. ISBN 978-954-649-897 COBISS.BG-ID 1242953956


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  12642
 Атанас Дерменджиев

1. Дреновски, И. и др.Тест по география на България на предварителния кандидатстудентски изпит в ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград, -В: География 21, бр.5, 2006, с.18-25. ISSN 0204-6849

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/