Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Експериментът в неформалното обучение - възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката. Сб. от XLV Национална конференция по въпросите на обучението по физика „Експериментът – основа на образованието по физика”, София, 6-9 април 2017 г. Ред. М. Гайдарова. София: ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87–90. ISBN 978-954-580-367-3


 Докладът представя наблюдение и експериментална дейност в обучението по човекът и природата – VI клас, физика и астрономия на ученици – VII клас и студенти от специалност „География“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, като част от неформалното и алтернативно образование. Реализирани са експериментални задачи за получаване на кристали, техният растеж и изучаване на свойствата им. Чрез планираните и реализирани дейности се осъществява връзка между отделни нива на образователната система, както и формиране на интерес у учениците и студентите към природноресурсния потенциан и природата. Представени са природните условия, необходими за получаване на кристали, както и геофизичните аспекти при тяхното изучаване. Резултат от този експеримент в неформалното обучение са възможностите за изява на ученици и студенти, развитие на творческия им потенциал, както и за обогатяване теорията и практиката в неформалното обучение по човекът и природата, физика и астрономия и география. Реализираните изложби на тема „Светът на кристалите”, които са част от крайните продукти от съвместната проучвателска и експериментаторска дейност между ученици и студенти са доказателство за приемствеността между отделните образователни степени и институциите.
  Доклад
 физика и астрономия, география, геофизика, човекът и природата, интердисциплинарност, приемственост, експериментална дейност, неформалното и алтернативно образование, практическа работа, кристали


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12638
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/