Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози. Педагогически алманах: Университетско издателство на ВТУ, 1998, кн.1-2, ISSN1310-358X, COBISS.BG-ID 1121205220


Славова, Цветелина (1998) Хорово-диригентското изкуство в обучението на бъдещите музикални педагози. Педагогически алманах: Университетско издателство на ВТУ, 1998, кн.1-2, ISSN1310-358X, COBISS.BG-ID 1121205220 "Педагогически алманах" Кн. 1,2


 Статията има за цел да обоснове присъствието на един важен дял от музикалното изкуство - хоровото дирижиране - в подготовката на учителите по музика. Разгледани са най-общо етапите при изучаване елементите на диригентския жест и тяхното значение.
  Статия
 мануална техника, репертоар


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1262
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/