Звукоизобразителността като източник на омонимия в българския език. - В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. Съст. и научн. ред. Д. Благоева, С. Колковска. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 59–68. ISBN 978-954-322-835-5. COBISS 1276942052.


Колева-Златева, Живка (2016) Звукоизобразителността като източник на омонимия в българския език. - В: За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка. Съст. и научн. ред. Д. Благоева, С. Колковска. София: Изд. на БАН „Марин Дринов“, 2016, с. 59–68. ISBN 978-954-322-835-5. COBISS 1276942052. -


 -
  Статия
 звукоизобразителност, омонимия, български език, редупликация


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  12591
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/