Актуални задачи пред преподаването на българския като втори език. - В: Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник с доклади от VII международна конференция, 8–9 декември 2014 г. Варна: Стено, 2014, с. 64–70. ISBN 978-954-449-770-5. COBISS 1270322660.


Колева-Златева, Живка (2014) Актуални задачи пред преподаването на българския като втори език. - В: Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник с доклади от VII международна конференция, 8–9 декември 2014 г. Варна: Стено, 2014, с. 64–70. ISBN 978-954-449-770-5. COBISS 1270322660. -


 -
  Статия
 българският език като втори език, Обща европейска езикова рамка


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  12590
 Живка Колева-Златева

2. Халачева, С. Роден и/или майчин // Scientific Online Resource System. Conference Proceedings // FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria. Издателство на МУ Варна. 225 – 229. – Цит. на стр. 227.

1. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/