Технология за разработване на учебно-методичен комплекс за дистанционно обучение


Петрова, Мариана (2005) Технология за разработване на учебно-методичен комплекс за дистанционно обучение Инвестиции в бъдещето – 2005: Сборник доклади от Пета международна научна конференция, Варна, 2005, с. 293-297. ISBN 954-90919-5-3


 Описана е технологията на разработване на примерен УМК по информационни технологии за нуждите на дистанционната форма на обучение. УМК може да се използва и от студенти в редовна и задочна форма на обучение.
  Доклад
 дистанционно обучение, технология


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  1259
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/