Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството


Дойчинова, Станка (2006) Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството


 защитена дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност 05.04.18 Славянски езици
  Дисертация
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Непубликувано
  12561
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/