Речев етикет и превод на документация. Върху материали от български и полски език


Бонова, Станка (2017) Речев етикет и превод на документация. Върху материали от български и полски език STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print) ISSN: 2534-918X (Print)


 Докладът представя някои различия между българския и полския речев етикет, отнасящи се до конвенционалните етикетни формули в текстовете на документи. Установените различия са свързани с граматични, лексикални и семантични особености на съответните етикетни единици, както и със стандартите за оформление на конкретния тип текст в рамките на двете култури. Въз основа на анализираните примери се правят изводи за еквивалентността при превод на ограничените от рамките на административната документация и на официалната кореспонденция български и полски етикетни формули.
  Статия
 официално-делови текстове, специализиран превод, речев етикет, интеркултурна комуникация
 Издадено
  12559
 Станка Бонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/