Красотата в обръщенията към деца


Дойчинова, Станка (2017) Красотата в обръщенията към деца Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, ISBN 9786192081003


 Изложението представлява встъпителен анализ на най-популярните езикови формули, използвани като обръщения към де¬цата в българската и полската култура. Прави се съпоставка между най-често използваните (общоприети) гальовни названия на деца¬та, в опит да се установи и обясни общото и различното в разглеж¬даните области на българския и на полския език. Като илюстрация на анализа са използвани примери за конкретни комуникативни ситуации, предизвикващи недоумение или неразбиране, поради непознаване на установените в другата култура езикови кодове.
  Статия
 адресативни форми, културен код, обръщения към деца, междукултурна комуникация
 Издадено
  12556
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/