Красотата в обръщенията към деца


Бонова, Станка (2017) Красотата в обръщенията към деца Красотата в културата на българи и сърби / Лепота у култури Бугара и Срба. Ред. Ценка Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, ISBN 978-619-208-100-3. COBISS.BG-ID - 1280447460.


 Изложението представлява встъпителен анализ на най-популярните езикови формули, използвани като обръщения към децата в българската и полската култура. Прави се съпоставка между най-често използваните (общоприети) гальовни названия на деца¬та, в опит да се установи и обясни общото и различното в разглеж¬даните области на българския и на полския език. Като илюстрация на анализа са използвани примери за конкретни комуникативни ситуации, предизвикващи недоумение или неразбиране, поради непознаване на установените в другата култура езикови кодове.
  Статия
 адресативни форми, културен код, обръщения към деца, междукултурна комуникация
 Издадено
  12556
 Станка Бонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/