Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език // Култура-памет-идентичност, Благоевград 2018, ISBN: 978-954-00-0156-2.


Дойчинова, Станка (2018) Културата в консекутивния превод. Адресативни форми в преводите от български на полски език // Култура-памет-идентичност, Благоевград 2018, ISBN: 978-954-00-0156-2. Благоевград


 Анализът представя някои културни особености, свързани с апелативните форми в полския език, и акцентира върху значимостта на условието за съобразяване с тези културни особености в процеса на консекутивен превод. Представените форми са характерни преди всичко за официално-деловия стил и по граматичните и лексикално-семантичните си характеристики се отличават значително от функциониращите в българския език техни аналози. На базата на установените различия е маркирана сложността на процеса, при който се избират еквиваленти на обръщенията в рамките на устен превод от български на полски език. Същевременно е посочена важната роля на този процес и характерът му на задължителна предпоставка за осъществяването на успешна делова езикова комуникация.
  Статия
 речев етикет, комуникация, консекутивен превод, полски език
 Издадено
  12555
 Станка Дойчинова

1. Виргиния МИРОСЛАВСКА, Специфични характеристики на адресативните форми в съвременния полски език, Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, том 36, бр. 1, ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/