Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език)


Дойчинова, Станка (2017) Фразематика и чуждоезиково обучение. (Върху материали от български и от полски език) Велико Търново


 Статията представя идеята за прилагане на фразематиката (фразеология на адресанта) в обучението по чужд език. Целта е обучаващите се да осмислят, усвоят и използват устойчивите словни конструкции от целевия език като възпроизводими езикови единици с единно значение. Прилагането на фразематичен подход в тази област от чуждоезиковото обучение предполага значително намаляване на броя на грешките, резултат от неправилно възприемане на фраземите като свободни словни съчетания.
  Доклад
 Ключови думи: фразематика, чуждоезиково обучение, калки, устойчиви съчетания, езикови клишета, междуезикова интерференция.
 Под печат
  12554
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/