Опит за терминологично прецизиране. Връзката образователни технологии-обучаващи технологии-дизайн на обучението


Михова, Маринела (2003) Опит за терминологично прецизиране. Връзката образователни технологии-обучаващи технологии-дизайн на обучението Педагогически алманах, 1-2, с. 7-24. ISSN1310-358X


 Статията анализира някои основни понятия от теорията дизайн на обучението - обучение, учене, преподаване, технология, образователна технология, обучаваща технология, дизайн на обучението. Направен е опит да се определят и диференцират такива понятия като образователна технология, обучаваща технология, дизайн на обучението и да се намери връзката между тях.
  Статия
 обучение, учене, преподаване, технология, образователна технология, обучаваща технология, дизайн на


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1255
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/