Виното в Китай и в поезията на Ли Бай [Wine in China and in Li Bai's Poetry]


Мандова, Искра (2017) Виното в Китай и в поезията на Ли Бай [Wine in China and in Li Bai's Poetry] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2017, т. IX, с. 251-257. ISBN 978-619-208-128-7 COBISS.BG-ID 1284944100


 Wine in China has a long history which can be traced back to about 4000 BC to the period of the Neolithic Yangshao culture. In 1979 archaeologists excavated a grave of the Dawenkou culture in Shandong Province where they found a set of about 100 wine making vessels from 5000 years ago, including vessels for wine boiling, fermentation, storing and drinking. After issuing of the first anti-wine regulation in the Chinese history from the first ruler of the Western Zhou (1046-771), from the period of the Han dynasty wine industry registered a boom. Under the Sui and the Tang dynasties, wine making continued to develop, private production was no longer limited and ordinary people could make and sell wine freely.
  Статия
 Ли Бай, вино, династия Тан, Китай


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12525
 Искра Мандова

1. Мартонова, Андроника. Относно фантастичното в китайския филм "Легенда за котката демон"// Проглас, кн. 1, 2019 (год. XXVIII), (47-58 с.), В. Търново, 2019, Цит. на стр. 48, ISSN: 0861-7902 (Print) ISSN: 2367-8585 (Online) COBISS. BG-ID 1119668196

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/