Икономически и правни реформи в Китай през династия Тан (VII-X в.) [Economic and Law Reforms in China during the Tang Dynasty]


Мандова, Искра (2014) Икономически и правни реформи в Китай през династия Тан (VII-X в.) [Economic and Law Reforms in China during the Tang Dynasty] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, т. VII, с.302-311. ISBN: 978-954-524-996-9 COBISS.BG-ID 1274859236


 На територията на Китай след падането на династия Хан (206 пр. Хр. – 220 сл. Хр.) настъпва период на вътрешни конфликти и въстания, продължаващ 350 години. В средата на VI в. Китай се състои от четири основни политически единици – Северна Джоу (на северозапад), Северна Ци (на североизток), малката държава на династия Лян (по средното течение на р. Яндзъ) и империята на Чън (на юг от долината на Яндзъ). Стабилността в Китай започва с идването на власт на династия Суй (581-618), но би било прекалено да приписваме цялата заслуга за политическото обединение единствено на династия Суй, тъй като обединението на северен Китай в действителност е дело на Северна Джоу. В началото първият тански император Гаодзу следва възприетата от Суй линия в централното и местното управление, и съхранява суйската правна и данъчна система. Би било несправедливо обаче да се смята, че той не прави никакви нововъведения. По време на управлението му са създадени монетни дворове и се секат нов вид пари. Император Гаодзу се заема с реорганизация на административното деление и разделя територията на империята на 10 големи региона като назначава инспектори по администрацията, финансите и правораздаването. Създават се академии и висши учебни заведения в двете столици – Чанан и Луоян, а също така и областни, и околийски училища. Реформите в образователната система и системата от изпити за заемане на държавните постове довеждат до една основополагаща промяна в състава на елита.
  Статия
 икономически и правни реформи, Китай, династия Тан


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  12520
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/