Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война.


Александрова, Силвия (2009) Организацията на обединените нации и разпределението на световна сила след Втората световна война. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 79-87, ISBN 978-954-524-675-3, COBISS-BG.ID 1230316004


 Статията прави опит за синтезирано изложение на ролята на Организацията на обединените нации и предизвикателствата, пред които я изправят променящите се световни реалности след края на Втората световна война. Във фокуса на изложението са както харктеристиките, съставляващи неизменен фундамент на световната организация за сигурност и сътрудничество през втората половина на ХХ и началото на ХХІ в, така и неизбежните промени – реализирани или само планирани – които динамиката на световното развитие налага на ООН и нейните институции след 1945 г. и особено след края на Студената война.
  Статия
 Втора световна война, Организация на обединените нации, Съвет за сигурност, световна сила, Студена война


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12475
 Силвия Александрова

1. Аврейски, Никола. САЩ и Европа. Европейската политика на Вашингтон. - В. Търново: Фабер, 2013, с. 86.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/