Американският империализъм – поглед назад.


Александрова, Силвия (2011) Американският империализъм – поглед назад. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 227 – 242, ISBN 978-954-524-774-3, COBISS-BG.ID 1237958884


 Във фокуса на статията е темата за империализма и империалистическите идеи и практики в политиката на САЩ в края на ХІХ-ти и първите години на ХХ в. Раждането на първата американска република в огъня на антиколониална война за независимост придава особена устойчивост на идеите и внушенията, че американската външна политика е изначално "имунизирана" срещу прояви на империализъм и особено на империализъм от европейски тип. Проследените в статията събития – от доктрината "Мънроу" до Испано-американската война от 1898 г. показват „плъзгането” на САЩ към налагане на страната като империалистическа сила, конкурираща се в края на ХІХ в. с останалите европейски империалистически Велики сили. Подчертава се ролята на изхода от войната с Испания през 1898 г. за превръщането на Съединените щати в de facto империя с отвъдморски колонии. The paper’s focus is the topic of imperialism and imperialistic ideas and practices in the policy of the USA at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The birth of the first American republic in the fires of an anticolonial war of independence gives particular longevity and endurance of the ideas/believes that the US foreign policy is intrinsically “immune” against any acts or manifestations of imperialism and especially imperialism of the European kind. The events discussed in the paper – from the Monroe Doctrine to the Spanish-American War of 1898 show the sliding of the USA towards imposing itself as an imperial power competing with the European Great Powers at the end of 19th century. The paper emphasizes the importance of the Spanish-American War for the transformation of the USA into a de facto empire having overseas territories of colonial type.
  Статия
 империализъм, САЩ, Испано-американска война 1898 г., Imperialism, USA, Spanish-American War


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12474
 Силвия Александрова

1. Аврейски, Никола. САЩ и Европа. Европейската политика на Вашингтон. - В. Търново: Фабер, 2013, с. 235.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/