Проблеми на обучението по Нова и най-нова обща история.


Александрова, Силвия (2011) Проблеми на обучението по Нова и най-нова обща история. Модерният историк 2: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 269 – 274, ISBN 978-954-524-774-3, COBISS-BG.ID 1237958884


 Публикацията очертава някои от основните проблеми, с които се сблъскват преподавателите във ВУЗ при обучението по нова и най-нова обща история на съвременния етап. Авторът споделя както личен, така и колективен опит от работата със студентите. Също така се подчертава, че доколкото обучението по Нова и съвременна обща история е част от обучението по история във висшите училища, много от проблемите му са неделими, преповтарят или възпроизвеждат проблемите и тенденциите, с които се сблъсква цялата българска образователна система, а в по-широк план – и цялото общество в България на настоящия етап. Concise presentation of the problems and new challenges confronting university professors teaching Modern and Contemporary World History in the post-communist Bulgaria and Eastern Europe.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12473
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/