Арогантността на силата: Презареждане. The Arrogance of power: Reloaded.


Александрова, Силвия (2014) Арогантността на силата: Презареждане. The Arrogance of power: Reloaded. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VІІ, Научна конференция 30 октомври 2012 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 187 – 196, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-943-3 (CD).


 В статията се аргументира идеята, че феноменът „арогантност на силата“, за който американският сенатор Дж. У. Фулбрайт пише през 1966 г., се „презарежда“ в интернационалното поведение на САЩ в края на ХХ и началото на ХХІ век. Във фокуса на изложението са някои от ключовите постановки на критицизма на Фулбрайт и тяхната валидност по отношение на съвременната политика и дипломация на САЩ. The paper deals with the idea that the phenomenon “arrogance of power” that Senator J. William Fulbright writes about in 1966 is “reloaded” in the international behavior of the USA at the end of the 20th and the beginning of the 21st century. It focuses on some of the key points of Fulbright’s criticism and their validity with regards to the contemporary American policy and diplomacy.
  Статия
 сенатор Дж. У. Фулбрайт, Арогантността на силата, външна политика на САЩ, Виетнамската война, 11 септември 2001, войната в Афганистан, войната в Ирак, US foreign policy; arrogance of power; Senator J. W. Fulbright; Vietnam War; Iraq War; War against terror; 11 September 2001


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  12471
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/