Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм. Theodore Roosevelt and the Dawn of American Globalism.


Александрова, Силвия (2015) Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм. Theodore Roosevelt and the Dawn of American Globalism. България, българите и Европа – мит, история, съвремие: Т. VIII. Научна конференция 30 октомври 2013 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 130-140, [Електронен ресурс] ISBN 978-954-524-988-4 (CD).


 Статията се фокусира върху ролята на президента на САЩ Теодор Рузвелт, неговата личност и неговите идеи, върху формулирането и осъществяването на американската външна политика в зората на ХХ в. Защитава се тезата, че макар на пръв поглед Рузвелтовата външна политика да следва духа на европейския империализъм, тя съвсем не е просто американско издание на империализма от ХIХ век, а е по-скоро предшественик на американския глобализъм от ХХ в. The paper deals with the role of the US President Theodore Roosevelt and his personality and ideas on the formation and implementation of the US foreign policy at the dawn of the 20th century. It argues that even though Roosevelt’s foreign policy seemed to follow the characteristics of the Old World imperialism, it is in fact more a predecessor of the 20th century American globalism than an American edition of the 19th century European imperialism.
  Статия
 Теодор Рузвелт, външна политика на САЩ, империализъм, глобализъм, Испано-американска война, Латинска Америка, Панама, Първа световна война; Theodore Roosevelt, US foreign policy, imperialism, globalism, Spanish-American War, Panama, World War One.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12469
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/