Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война.


Александрова, Силвия (2010) Съединените американски щати в света на ХХ-ти век. По пътя към върха – от Испано-американската до Корейската война. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 285 с., ISBN 978-954-524-733-0


 Книгата е първото монографично изследване на български език, което проследява историята на американската външна политика от 1898-ма до 1950-та година, като дава теоретичните и практическите аспекти на нейното формиране и ангажира богат изворов материал. Във фокуса на изследване е историята на присъствието на САЩ в света на ХХ век, взаимодействието на страната с останалите държави и нации, ефектите на световните събития върху посоките и тенденциите на американското развитие, и ефектите на последното върху световното развитие, и най-вече – пътят на възход на Съединените щати от "периферия на цивилизования свят" в края на деветнадесетото до средоточие на световна сила и една от глобалните доминанти във всички сфери на интернационален живот през двадесетото столетие. Доколкото външната политика е тясно свързана и почти винаги предпоставена от вътрешната, анлизът й изисква изясняване на редица вътрешни приоритети и процеси, които заедно със свързаните с интернационалната ситуация съображения, водят до вземането на управленчески решения в посока на едно или друго поведение на страната на международната арена. В този смисъл монографията дава възможност чрез един по-широк поглед върху факторите и аспектите, теорията и практиката на външната политика на САЩ да се изясни нарастващата роля и все по-централното място на страната в света на ХХ в. Съзнателно търсен ефект на текста е съчетаването на академичния с популярния стил на изложение. Това, както и улесняващия възприемането на континюитета в международното поведение на САЩ хронологичен подход, дава възможност написаното да бъде адресирано не само към студенти и академични изследователи на американската външна политика, но и към всички читатели, изкушени от проблемите на международните отношения и динамичната история на ХХ в. като цяло. The book is the first Bulgarian monograph study of the history of the USA foreign policy from 1898 to 1950 that presents both theoretical and practical aspects of that policy. The text is based on many primary sources and rich factual canvas. Its focus is on the role of America in the 20th century world, the interaction of the USA with the other states and nations, on the effects the events and new developments in international relations have on the tack and tendencies of the US policy and the reciprocal effect of the latter on the worldwide events and changes. The study follows chronologically and tries to explain analytically the road of the USA from being a “periphery of the civilized world” to becoming a focal point of supreme world power. The book pays attention to the deep connection between domestic situation and foreign policy. Consequently, it presents the most important domestic developments and their influence on the foreign policy decision making. The combination of academic and popular style is deliberately sought by the author so that the book could be of use not only to the academic community and students but also to all the readers interested in the international relations and the dynamic history of the USA in the 20th century world.
  Монография
 USA, International Relations, 20th century, US Foreign Policy


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12464
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/