САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в.


Александрова, Силвия (2007) САЩ "откриват" Китай. КНР в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 231 стр., ISBN 978-954-524-618-0, , COBISS.BG-ID 1228200420


 Монография проследява развитието и динамиката на политиката на суперсилата на ХХ в. САЩ към най-многолюдната и трета по територия държава в света, както и ролята на новата китайска политика на Вашингтон в променящата се международна ситуация през 70-те години на миналия век. Анализирани са в дълбочина не само двустранните американо-китайски отношения при три президентски администрации (тези на Ричард Никсън, Джералд Форд и Джими Картър), но и отражението им върху акцентите на американската външна политика и върху международната ситуация в Азия и света през разглежданото десетилетие. Изложението е подчинено и на убеждението, че Китай е една от реалните големи сили на ХХ в. (и потенциална велика сила на ХХІ в.), и на желанието на базата на документи и факти да се докаже, че той далеч не е само обект на американската политика или опити за манипулиране, а равностоен партньор в сложния външнополитически гамбит на великите сили. The book traces the development and dynamics of the 20th century superpower USA towards the most populous and third in the world, in terms of territory, state in the world, as well as the role of the new Chinese policy of the USA in the changing international situation of the 1970s. In the focus of the study are the Chinese-American relations during three presidential administrations (those of Richard Nixon, Gerald Ford and Jimmy Carter) and the effects of these relations on the accents of the American foreign policy and the international situation in Asia and the world in general during the decade 1969 - 1979. The author gives expression to her deep belief that China is one of the real big powers of the second half of the 20th century (and potential superpower of the 21st century, as well) and aspires to prove by documents and facts that China is not a passive object of the US policy or manipulations but an equal partner in the intricate gambit of the great global powers.
  Монография
 САЩ, КНР, Студена война, разведряване, многополюсна дипломация, Р. Никсън, Х. Кисинджър, Мао Цзъдун


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12463
 Силвия Александрова

1. Кандиларов, Евгений. Конфликтът между СССР и КНР и отражението му в България (60-те години на ХХ в.) // Русия, Европа и светът: Сборник с материали от международна научна конференция (София, 28-29 септември 2009 г.) - София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 304-316

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/