Gramatická podoba prísudku a úroveň jazykovej etikety v slovenčine a poľštine


Мирославска, Виргиния (2014) Gramatická podoba prísudku a úroveň jazykovej etikety v slovenčine a poľštine Romanoslavica, Vol. L, nr. 2, Bukuresti: Editura Universitatii din Bukuresti, 2014, 87- 92


 Príspevok je pokusom preskúmať jednu z otázok jazykovej etikety – vzťah medzi gramatickou podobou prísudku a zdôrilostnou úrovňou vypovede v súčasnej poľštine a slovenčine. Východiskovým bodom sú výbrané poľské a slovenské vedecké publikácie z oblasti jazykovedy i sociolingvistiky. Exemplifikačný materiál pochádza z týchto prác a je obohatený príkladmi zhromaždenými autorkou. Predmetom porovnania sú vypovede tak na oficiálnej, ako aj na nieoficiálnej úrovni. Poukazuje sa na paralelné tvary prísudku v obidvoch jazykoch pri tykaní, podčiarkujú sa rôzdely gramatickej podoby prísudku pri vykaní.
  Доклад
 jazyková etiketa, prísudok, oficiálna/neoficiálna úroveň komunikácie, tykanie, vykanie
 Издадено
  12448
 Виргиния Мирославска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/