Дизайн на обучението. Теоретико-приложни аспекти. В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5


Михова, Маринела (2003) Дизайн на обучението. Теоретико-приложни аспекти. В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5 В. Търново: АСТАРТА, 2003, 338 с. ISBN 954-8324-24-5


 В книгата се анализират теоретичните и пракиложни аспекти на дизайна или проектирането на обучението.
  Монография
 дизайн на обучението, теории за учене, системна теория, теория на комуникациите, дизайн-теории на об


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1239
 Маринела Михова

6. Ангелова, С. Компетентностно-базирана програма за формиране здравословен стил на живот на учениците от началното училище. - Педагогика, 2017, 89 (6), с.762 Print .ISSN 0861–3982

4. • Ангелова, С. (2015). Аспектите на релацията „цел – средство – резултат“ в обучението на бъдещите учители В: Р. Христова-Коцева (ред), Сб. „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново: „I & B“, 2015, 1-8. [CD

5. Здравкова, Б. Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, (цитиране на с. 163)

2. Мандева, М. Формиране основи на компетентност за писмена преразказна дейност на първия (българския) език – начален етап на основната образователна степен.. Дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В. Търново, 2014. (цитиране на с. 286 от дисертацията)

3. Събева, П. Електронен модел за обучение по география и икономика в прогимназиален етап, В. Търново, ИВИС, 2014, 300 с., ISBN 978-954-2968-84-9, Цит. на с. 197 COBISS.BG-ID1267779044

1. Здравкова, Б. Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” на тема: „Формиране на интеркултурна компетентност у студентите – социални педагози в професионално-практическото обучение”, В. Търново, 2013, (цитиране на с. 77)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/