Въпроси на обучението по български език в 1.-4. клас. Велико Търново: Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий", 2016, 194 с. ISBN 978-619-208-086-0 COBISS.BG-ID 1279842788


Йорданова, Даниела (2016) Въпроси на обучението по български език в 1.-4. клас. Велико Търново: Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий", 2016, 194 с. ISBN 978-619-208-086-0 COBISS.BG-ID 1279842788 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (с. 194). ISBN 978-619-208-086-0


 Целта на книгата е да се предложат на читателите основни въпроси и идеи от методиката на обучение по български език за началния етап на основната образователна степен – езикови понятия: същност, съдържание и обем; модел за формиране на езикови понятия; теория и методика на съвременното обучение по правоговор и правопис: основни понятия, методи и упражнения за взаимосвързано обучение по правоговор и правопис; уроци по български език – видове и структура; технология за представяне на урока в информационна образователна среда. В края на всяка тема е представена актуална литература.
  Книга
 Въпроси, обучение, български език, 1.-4. клас


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12328
 Даниела Йорданова

1. Tasevska, D., S. Dermendjieva, G. Dyankova, ETHNIC IDENTTITY AND EDUCATIONA IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS Instenational journal Knouwledge, Scientific papers Vol.16.4., Vrnjacka Banja, SERBIA, ISSN 1857-923X, 2017, p. 1401-1406.Изданието е с Global Impact and Qualiti Factor 1.023 Цитирано е: D. Jordanova, Vyprosi na obuchenieto po bylgarski ezik v 1.- 4. klas. Universitetsko izdatelstvo «Sv. sv. Kiril i Metodij». Veliko Tyrnovo,p.159, 2016 .

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/