Йорданова, Даниела. Въпроси на обучението по български език в 1.-4. клас. Велико Търново: Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий", 2016, 194 с. ISBN 978-619-208-086-0 COBISS.BG-ID 1279842788


Йорданова, Даниела (2016) Йорданова, Даниела. Въпроси на обучението по български език в 1.-4. клас. Велико Търново: Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий", 2016, 194 с. ISBN 978-619-208-086-0 COBISS.BG-ID 1279842788 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (с. 194). ISBN 978-619-208-086-0


 Целта на книгата е да се предложат на читателите основни въпроси и идеи от методиката на обучение по български език за началния етап на основната образователна степен – езикови понятия: същност, съдържание и обем; модел за формиране на езикови понятия; теория и методика на съвременното обучение по правоговор и правопис: основни понятия, методи и упражнения за взаимосвързано обучение по правоговор и правопис; уроци по български език – видове и структура; технология за представяне на урока в информационна образователна среда. В края на всяка тема е представена актуална литература.
  Книга
 Въпроси, обучение, български език, 1.-4. клас


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12328
 Даниела Йорданова

2. Цит. на с. 112. Кънева, П. Междупредметните връзки в ранното обучение по английски език като чужд. Пидагогически алманах, 2019, (1), с. 49-53. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

3. Цит. на с. 26. Конакчиева, Петя. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. Педагогически алманах, 2019 (1), с. 21-40. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

4. Цит. на с. 54. Минчева, Ваня. Усвояване на понятието числов израз в обучението по математика в началното училище. Педагогически алманах, 2019 (1), с. 54-63. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

1. Tasevska, D., S. Dermendjieva, G. Dyankova, ETHNIC IDENTTITY AND EDUCATIONA IMPACTS FOR ANTI-DISCRIMINATION IN SCHOOL-AGE YEARS Instenational journal Knouwledge, Scientific papers Vol.16.4., Vrnjacka Banja, SERBIA, ISSN 1857-923X, 2017, p. 1401-1406.Изданието е с Global Impact and Qualiti Factor 1.023 Цитирано е: D. Jordanova, Vyprosi na obuchenieto po bylgarski ezik v 1.- 4. klas. Universitetsko izdatelstvo «Sv. sv. Kiril i Metodij». Veliko Tyrnovo,p.159, 2016 .

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/