Няголова, М. (2011) Основни насоки в изследването на българския национален характер през първата половина на ХХ век, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 7, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 29 – 38.


Няголова, Марияна (2011) Няголова, М. (2011) Основни насоки в изследването на българския национален характер през първата половина на ХХ век, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 7, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 29 – 38. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12277
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/