Няголова М. (2012) Приносът на Ксения Абулханова в съвременната психология на личността, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 1, НВУ - Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 75 – 84.


Няголова, Марияна (2012) Няголова М. (2012) Приносът на Ксения Абулханова в съвременната психология на личността, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 1, НВУ - Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 75 – 84. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12270
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/