Няголова М. (2013) Приносът на Димитър Василев за изучаването на психологията като комплексна наука (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 58 - 67 .


Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Приносът на Димитър Василев за изучаването на психологията като комплексна наука (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 58 - 67 . Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12253
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/