Няголова М. Д. (2015) Исследование психологических дилемм в творчестве Андрея Владимировича Брушлинского. Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ. Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 64 – 65.


Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д. (2015) Исследование психологических дилемм в творчестве Андрея Владимировича Брушлинского. Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ. Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 64 – 65. Ниш, Сърбия


 
  Доклад
 
 Издадено
  12247
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/