Кънчева, Е. Социално влияние върхуразвитието на спортната кариера в РБългария след 1989 година., сб.тр. МНК "Кинезиология 2007", Велико Търново, 2007, I&B, ISSN, 13-244HX, с. 155-159


Кънчева, Елена (2007) Кънчева, Е. Социално влияние върхуразвитието на спортната кариера в РБългария след 1989 година., сб.тр. МНК "Кинезиология 2007", Велико Търново, 2007, I&B, ISSN, 13-244HX, с. 155-159 В. Търново, I&B, ISSN, 13-244HX


 Статията е ориентирана към макро- и микросоциалната среда създаваща повече условия за развитие на спортна кариера
  Доклад
 макро рамка, социална среда, спортна кариера
 Издадено
  12239
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/