Историята като Откровение и съвременната библеистика. В сб. Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет (доклади от едноименна конференция, състояла се на 21 май 2011 г., гр. Шумен), Редакционна колегия: проф. дтн Димитър Киров (отговорен редактор), проф. д-р Веселин Панайотов, гл. ас. д-р Десислава Иванова, гл. ас. Илонка Стоянова. Шумен: „Фабер“, 2013, 33-48 с. ISBN 978-954-400-865-9. COBISS.BG-ID 1257535716


Киров, Димитър (2013) Историята като Откровение и съвременната библеистика. В сб. Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет (доклади от едноименна конференция, състояла се на 21 май 2011 г., гр. Шумен), Редакционна колегия: проф. дтн Димитър Киров (отговорен редактор), проф. д-р Веселин Панайотов, гл. ас. д-р Десислава Иванова, гл. ас. Илонка Стоянова. Шумен: „Фабер“, 2013, 33-48 с. ISBN 978-954-400-865-9. COBISS.BG-ID 1257535716 Шумен


 Разглежда се въпросът свързан с Откровението и неговата историческа страна, историческият детерминизъм, отношението история и Откровение.
  Доклад
 Откровение, история, либерално богословие, библейска критика


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12229
 Димитър Киров

1. Кънчева, Стефка Паметта за Изхода и Пс. 77. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. – 115.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/