За някои проблеми на българските студенти при усвояването на полския речев етикет,


Мирославска, Виргиния (2016) За някои проблеми на българските студенти при усвояването на полския речев етикет, Проглас, Издание на Филологически факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 2 (2016), 419 - 430


 Статията е посветена на въпросите за полския речев етикет в глотодидактичен аспект. Тя разглежда езикови грешки на български студенти, изучаващи полски език, допуснати в общуване на официално ниво. Най-големи проблеми създават: поставянето на сказуемото в съответната граматична форма, употребата на учтивите местоименни форми, изборът на правилна адресативна форма, изборът на подходящата формула за поздрав и сбогуване. Основната причина за грешките е интерференцията на българския език или вътрешноезиковата интерференция. Статията е предназначена за българския читател и съдържа необходими пояснения и социолингвистичен коментар за правилата на полския речев етикет.
  Статия
 речев етикет, формално/официално ниво, неформално/неофициално ниво, адресативна форма, учтиви лични местоимения


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12223
 Виргиния Мирославска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/