Няголова М. Д. Д. Т. Кацаров – болгарское имя в истории европейской педологии. Електронно научно списание «Парадигма». №2, 2016. С. 668 – 701. ISSN 2367-8658. www.paradigma.science


Няголова, Марияна (2016) Няголова М. Д. Д. Т. Кацаров – болгарское имя в истории европейской педологии. Електронно научно списание «Парадигма». №2, 2016. С. 668 – 701. ISSN 2367-8658. www.paradigma.science www.paradigma.science


 Разгледана е творческата биография и научната дейност на известния български учен – член-кореспондент на Българската академия на науките, професор, доктор по психология Димитър Тодоров Кацаров (1881 – 1960). Разкрити са големите му заслуги за организирането и развитието на педологията в България, а също – приносът му в международното научно сътрудничество, в областта на образованието и социалните науки. Анализирани са педологическите идеи на автора, включително и неговите възгледи за нравственото обучение и възпитание, в контекста на етиката на функционализма и на философията на толстоизма.
  Студия
 педология, история на психологията, функционализъм, толстоизъм, нравственност, экспериментална психология, узнаване, памет, способности, Едуард Клапаред, Женевска психологическа школа, Софийски университет, Лига за ново възпитание (LIEN), история на българската и руската наука през XX век
 Издадено
  12206
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/