Динамика на актантната схема в пиесата „Иванов” на А.П. Чехов


Няголова, Наталия (2011) Динамика на актантната схема в пиесата „Иванов” на А.П. Чехов Филологически сборник, IV, Велико Търново- Твер, 2011, с.140-145 ISBN 978-954-524-767-5 COBISS.BG-ID 1270068452


 
  Статия
 
 Издадено
  12201
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/