„За някои количествено-семантични особености на предметния код в късната проза на Л. Н. Толстой”


Няголова, Наталия (2010) „За някои количествено-семантични особености на предметния код в късната проза на Л. Н. Толстой” 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, В. Търново, 2010, с.54-62 ISBN 978-954-524-758-3 COBISS.BG-ID 1236126436


 
  Статия
 
 Издадено
  12177
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/