“Играта на играчките” в българското кино от 70-те години (“Адаптация”)


Няголова, Наталия (2008) “Играта на играчките” в българското кино от 70-те години (“Адаптация”) Играта в културата на българи и сърби. Игра у култури бугара и срба, под ред. на Ц. Иванова, Р. Радев, В. Бонджолова и В. Седефчева, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, с. 101 – 109.ISBN 978-954-524-690-6 COBISS.BG-ID 1231350244


 
  Статия
 
 Издадено
  12164
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/