Семиотика на картината в драматургията на А. П. Чехов и Габриела Заполска


Няголова, Наталия (2008) Семиотика на картината в драматургията на А. П. Чехов и Габриела Заполска Славистични проучвания, под ред. на Н. Даскалов, В. Бонджолова, В. Грудков, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 207 – 218. ISBN 978-954-524-652-4 COBISS.BG-ID 1229239268


 
  Статия
 
 Издадено
  12159
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/