Звук и знак в драматургията на А. П. Чехов (набат – колокол – бубенчик )


Няголова, Наталия (2008) Звук и знак в драматургията на А. П. Чехов (набат – колокол – бубенчик ) Руската литература – културни диалози/ Международна научна конференция, посветена на 75-годишния юбилей на проф. А. Анчев, Велико Търново, под ред. на Г. Генов, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 86 – 93 ISBN 978-954-524-631-9 COBISS.BG-ID 1228272868


 
  Статия
 
 Издадено
  12156
 Наталия Няголова

1. Пеев И. Езици на телесното в Чеховата проза, Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор”, СУ, С., 2016, с. 269

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/