Интертекстуални паралели в драматургията на А. П. Чехов и Ал. Дюма – син


Няголова, Наталия (2003) Интертекстуални паралели в драматургията на А. П. Чехов и Ал. Дюма – син «Оперативната теория в литературоведските и езиковедските изследвания», ВТУ, Велико Търново, с.105-112


 
  Статия
 
 
  12146
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/