Стела Монева Stela Moneva Някои основни черти на полисната организация на гръцкия свят. [Some Main Characteristics of the Polis Organization of the Greek World. . In Bulgarian]


Монева, Стела (1992) Стела Монева Stela Moneva Някои основни черти на полисната организация на гръцкия свят. [Some Main Characteristics of the Polis Organization of the Greek World. . In Bulgarian] Сб. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов "България, Балканите и Европа", Велико Търново, 24–26 октомври 1991 г. Ред. кол. Р. Попов, Г. Плетньов и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 313–319.


 В разработката е направен опит да се проследят някои особености на полисната организация в древна Елада, свързани с нейното установяване и развитие в икономически, социален и политически план.
  Доклад
 древна Елада, полис, синойкизъм, колонии, граждански колектив, форми на собственост
 Издадено
  12133
 Стела Монева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/