Aрхивните документи като инструмент в ръцете на комунистическата власт


Игнатова, Анка (2014) Aрхивните документи като инструмент в ръцете на комунистическата власт Епохи, год. ХХІ (2013), № 2, В. Търново, 2014, с. 31–50, ISSN 1310-2141.


 В статията се разглеждат два неизследвани досега аспекта на историята на архивното дело в България. Единият от тях е организацията на работата с документите на създадения от комунистическата власт през 1951 г. специализиран архив на отдел „Картотека и архив” при Държавна сигурност на МВР. Другият въпрос е свързан с обслужването на репресивния държавен апарат с документи от страна на държавните архиви, учредени през 1952 г. в структурата на същото силово ведомство. Хронологическият обхват на изследването е в рамките на периода края на 40-те – средата на 50-те години на ХХ в, който се характеризира с активна дейност във връзка с издирването, съхраняването и използването на архивни документи, необходими за разобличаване и съдебна разправа с противниците на управляващата Българска комунистическа партия.
  Статия
 архивно дело в България, архив на Държавна сигурност, държавни архиви
 Издадено
  12127
 Анка Игнатова

1. Петрова, Евд., Петкова, Ст. Михаил Стойков Алексиев и приносът му за архивното дело в България.По повод 110 годишнина от рождението му.– В: Петкова, Ст. Архивистика. Избрано (1960-2015). София: Издателство „За буквите – о писменехь”, 2015, с. 554. ISBN 978-619-185-168-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/