За научния архив на българските музеи


Игнатова, Анка (2014) За научния архив на българските музеи DVD: България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. VІІ. Научна конференция 30 октомври 2012 г., Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 139–156, ISBN 978-954-524-943-3.


 Предмет на настоящия доклад са въпросите относно състава и статута на научния архив на българските музеите, както и на достъпа до него, представени в исторически план на основата на действащото в периода от средата на ХХ век до наши дни законодателство. С това изследване се цели не само да се хвърли светлина върху един почти неизследван досега въпрос в специализираната научна литература, но така също да се обърне внимание на заинтересованите изследователи от различни области на знанието върху информационния потенциал на една част от националното документално наследство, която на практика се използва предимно от работещите в съответната музейна институция.
  Доклад
 научен архив на музея, Национален архивен фонд, архивни документи, Република България
 Издадено
  12126
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/