Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика


Игнатова, Анка (2016) Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016., с. 58–70. - http://www.electronic-library.org/books/Book%200068a.pdf


 Публикацията има за цел да представи българските специализирани сайтове в областта на архивистиката и архивното дело и предлаганата от тях информация, разкривайки потенциала им с оглед на обучението на студентите по архивистика и документалистика.
  Статия
 архивистика, архиви, интернет ресурси, висше образование


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12121
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/