"Решения и сигурност"


Бузов, Вихрен (2015) "Решения и сигурност" Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 187 стр., ISBN 978-619-208-028-0


 В следващите страници ще намерите едно популярно и практически ориентирано въведение в приложенията на теорията на решенията към проблемите на сигурността. Тя може да служи като методологичен инструмент с нормативен характер за оценка на рационалността на решенията на социалните субекти в усилията им за преодоляване на вредните въздействия от средата.
  Монография
 национална и международна сигурност, вземане на решения, разрешаване на кризи


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  12120
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/