Нормативен подход към понятието „творческа задача” в обучението по математика, сп. „Педагогически алманах”, брой 1-2, ВТУ, 2000, стр. 115-130. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1159005156


Маринова, Виолета (2000) Нормативен подход към понятието „творческа задача” в обучението по математика, сп. „Педагогически алманах”, брой 1-2, ВТУ, 2000, стр. 115-130. ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1159005156 Велико Търново


  Предлага се нормативен подход към творческите задачи.
  Статия
  нормативен подход, творческа задача, понятие
 Издадено
  1212
 Виолета Маринова

1. Ангелова, В. Педагогическа технология за изучаване на текстовите задачи в началния етап на образование. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, монография, 2019. ISBN 978-619-202-416-1 (цитирано на стр. 35)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/