"Екологична сигурност и глобална справедливост"


Бузов, Вихрен (2015) "Екологична сигурност и глобална справедливост" "Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България", Сборник от Х Национална конференция по етика, Съст. Е. Маринова, Фондация "Устойчиво развитие на България", с.77-84;


 Имат ли морално право бедните страни да отправят претенция към богатите да им се даде шанс за собствено индустриално развитие извън екологичните ограничения по Протокола от Киото? Дали те са основните потърпевши от световното замърсяване в резултат на свръх-използването на природните ресурси и трябва ли сега да се подчинят на диктата на развитите им конкуренти за съкращаване на вредните емисии и участието в продажба на „въздух”, т.е. квоти за право да изпускат вредни емисии в атмосферата. Представлява ли световната екология система от скачени съдове, в която печалбата за едни е загуба за други и процъфтяване на техен гръб с твърде неблагоприятни екологични последици? Може ли системата на глобална несправедливост в света да бъде разчупена и компенсирана с отказа на бедните страни да участват в колективните екологични ограничения – съкращаване на емисиите, преминаване към възобновяеми източници? Аргументите ми за положителен отговор на тези въпроси са много.
  Статия
 екологична сигурност, глобална справедливост, Процес от Киото


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  12118
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/