Руската православна църква през първата половина на ХХ век. В. Търново, 2006. Университетско издателство, „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 954-524-555 COBISS.BG-ID 1242662628.


Андреев, Андрей (2006) Руската православна църква през първата половина на ХХ век. В. Търново, 2006. Университетско издателство, „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. ISBN 954-524-555 COBISS.BG-ID 1242662628. В. Търново


 Отношенията на Руската православна църква и властите през първата половина на ХХ век.
  Монография
 Руска православна църква, църковен събор, патриарх, репресии, болшевики, Свети синод.
 Издадено
  12113
 Андрей Андреев

3. Астарджиева, Т. Александър Василиевич Колчак. Исторически поглед. В. Търново, 2018, с. 213.

2. Славов, Пл. Историческа традиция и съвременни реалии на православното подвижничество и поклонничество от Ру,сия в Света гора (XVIII-XXI) в.). Университетско издателство “Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2017, с. 110. ISBN 978-619-202-287-7. COBISS.BG-ID 1287740132.

1. Астарджиева, Т. Изборът на Върховен управляващ и главнокомандващ в Русия (1918 г.). Пръви стъпки. Сп. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. В. Търново, 2013, с. 89.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/